NANA Archive

NANA

On board the train to Tokyo to meet her boyfriend Shoji, Nana Komatsu (“Hachi“) happened to sit beside Nana Osaki who was traveling to Tokyo to …