KUROZUKA Archive

KUROZUKA

The original novel is about a 12th-century man named Minamoto no Yoshitsune (Kurou). Kurou flees into the mountains after losing to his brother Minamoto no Yoritomo, …